Referencje

Zaufanie, które otrzymujemy za solidne i innowacyjne rozwiązania techniczne dają nam siłę do dalszego rozwoju. Nasze produkty dają powody do satysfakcji i zadowolenia klientów z szerokiej branży spożywczej a także przemysłu kosmetycznego.


Uczestniczymy w targach branżowych na całym świecie

Jesteśmy dumni z podjęcia współpracy z Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.


Tytuł projektu: „Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstwa FC Foodconcept sp. z o.o.”

Firma FC Foodconcept sp. z o.o. w 2020 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand.

Cele i efekty realizacji projektu: Celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności. Realizacja działań promocyjnych przyczyni się do umocnienia pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiego sektora maszyn dla przemysłu spożywczego oraz Marki Polskiej Gospodarki. Celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności. Realizacja działań promocyjnych przyczyni się do umocnienia pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję polskiego sektora maszyn dla przemysłu spożywczego oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 567 200,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 425 400,00 PLN


FC Foodconcept sp. z o.o. realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem „Międzynarodowe wydarzenia gospodarcze szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa FC Foodconcept sp. z o.o.” Celem realizacji projektu jest zawarcie nowych kontraktów handlowych, co przyczyni się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży spółki FC Foodconcept sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 108 977,75 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 49 573,54 PLN


Firma FC Foodconcept sp. z o.o. w roku 2018 otrzymała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu w ramach: PROGRAMU INTELIGIENTNY ROZWÓJ – 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji GO TO BRAND.

Tytuł projektu: „Promocja marki produktowej FC Foodconcept sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych poprzez udział w Branżowym programie Promocji Maszyn i Urządzeń”

Projekt obejmuje udział w Targach Branżowych w Turcji, Rosji ,Niemczech i Polsce. Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalne działania.


Cele i efekty
Celem realizacji projektu w krótkim horyzoncie czasowym jest zmiana modelu biznesowego przedsiębiorstwa na jeszcze bardziej proeksportowy poprzez zapoznanie się z szybko zmieniającymi się trendami na międzynarodowym rynku maszyn i urządzeń, ofertą konkurencji oraz przedstawienie oferty swoich produktów odwiedzającym poprzez udział w targach w charakterze wystawcy w ramach realizacji projektu. Działania te pozwolą na dostosowanie strategii firmy do bieżących realiów rynkowych, efektywną reakcję na działania konkurencji oraz – co najważniejsze – dotarcie do nowych potencjalnych klientów zagranicznych. W długim horyzoncie czasowym głównym celem jest zwiększony poziom eksportu poprzez poszukiwanie nowych odbiorców produktów i nowych rynków zbytu. Uczestnictwo w targach o charakterze międzynarodowym pozwoli bowiem na dotarcie zarówno do lokalnych podmiotów działających na rynku włoskim jak i do odwiedzających z całego świata, co w założeniu dzięki nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do zwiększenia poziomu sprzedaży eksportowej. Realizacja działań promocyjnych przyczyni się także do umocnienia pozycji Grantobiorcy na rynku międzynarodowym. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli również otworzyć nowe kierunki dystrybucji, co z kolei będzie miało pozytywny wpływ na promocję polskiego sektora maszyn dla przemysłu spożywczego oraz ugruntowanie proeksportowej pozycji pomorskich firm.

Wartość projektu: 162 958,15 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 70 833,29 PLN